Planificació formació híbrida

Planificació formació híbrida

QUINA SETMANA HEM D’ASSISTIR PRESENCIALMENT O HEM DE FER FORMACIÓ A DISTÀNCIA?

Trobareu la planificació sobre quan ha d’assistir cada grup clicant aquí (La X indica quan el grup ha de venir al centre).

En aquest enllaç trobareu la planificació de la formació híbrida, és a dir, una setmana fem formació presencial i la següent formació a distància. Aquest model es durà a terme del 9 de novembre al 18 de desembre. Aquesta nova mesura dóna compliment a les noves mesures de prevenció de la COVID-19 de reduir la presencialitat als ensenyaments de formació professional.

COM ENS ORGANITZAREM?

Les característiques d’aquest model són:

  • Assistència presencial al centre, en setmanes alternes, del grup classe sencer. La següent setmana es farà formació a distància.
  • Distribució dels grups de 1r i 2n de cada cicle formatiu de manera no coincident. Permet disposar de tots els recursos previstos pel cicle i evitar l’actual coincidència, de dos matins a la setmana, d’ambdós grups. 
  • Distribució dels cicles formatius de manera no coincident amb d’altres cicles amb els que es comparteixen recursos.
  • La setmana presencial al centre ha de tenir com a principal objectiu treballar aquells aspectes, competències i resultats d’aprenentatge de caire més procedimental  i que pel seu assoliment requereixen dels equipaments del centre, tallers, aules i laboratoris específics per la realització de les activitats més pràctiques.
  • La setmana de formació a distància ha de permetre treballar aquells aspectes més conceptuals, els personals d’autoaprenentatge així com les tasques encomanades. Es podran combinar les modalitats síncrona i asíncrona
  • Per la formació telemàtica cada equip docent, coordinat per la persona tutora, lliurarà setmanalment a l’alumnat una graella quadrant on constaran, per a cada mòdul professional, les tasques a realitzar: exercicis a l’aula virtual, lliurament de treballs, connexions per videoconferència… Aquesta graella quadrant serà el pla de treball de referència i/o de compliment per l’alumne/a. Aquest pla de treball contribuirà a garantir l’autoorganització de l’alumne/a i al temps a que la suma del treball telemàtic i presencial no superi la dedicació lectiva. 
  • El model serà d’aplicació per tots els ensenyaments del centre, Cicles formatius de grau mitja, superior i programes de formació inserció a excepció dels 3 PFI’s específics adreçats al col·lectiu de joves migrants solts (JOMIS). La gran majoria de l’alumnat resideixen al Complex Educatiu de Tarragona i per tant no afecta a la mobilitat. Donades les característiques i singulartitat d’aquests 3 programes continuaran amb la modalitat de 100% presencialitat.

PERQUÈ HEM OPTAT PER AQUEST MODEL DE FORMACIÓ?

Per tal de donar compliment, a la resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19​, i el comunicat del Departament d’Educació de data 29 d’octubre, l’equip directiu de l’Institut Pere Martell va analitzar les diferents fórmules per reduir la presencialitat i també la mobilitat de l’alumnat més tenint present la diversa procedència.

Finalment, es va optar per un model de formació híbrida que, prenent com a referència l’estructura horària i organitzativa actual, garanteixi el mínim de 50% de presencialitat i que permeti, donades les característiques del nostres ensenyaments, el màxim assoliment d’aquelles competències professionals més relacionades als aspectes procedimentals.

Tenen per objectiu continuar prioritzant la realització de les activitats de caire més pràctic i procedimental, al temps que contribueixen a la reducció de la presència, i la mobilitat, de l’alumnat del centre.

En definitiva, optem per aquest model que dóna compliment a la resolució publicada per Salut, a les instruccions de 30 de juny del Departament d’Educació i al que s’estableix al comunicat del Departament de data 29 d’octubre,  sobre les noves mesures sanitàries, entenent que és el que més s’ajusta a l’organització del nostre centre i a la singularitat i característiques dels ensenyaments i de l’alumnat.

Coordinació Comunicació
QUINA SETMANA HEM D'ASSISTIR PRESENCIALMENT O HEM DE FER FORMACIÓ A DISTÀNCIA? Trobareu la planificació sobre quan ha d'assistir cada grup clicant aquí (La X indica quan el grup ha ...