*Presentar sol.licitud en suport electrònic:

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

– Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

*Presentar sol.licitud en suport informàtic:

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en suport informàtic:

-Alumne/a Major d’edat (o  fa els anys durant aquest any)

 

  • DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

-Alumne/a  Menor d’edat (i no  fa els 18 anys durant l’any 2021):

 

  • De l’alumne: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 

  • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO
  • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. Si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO d’Educació no cladrà adjuntar cap certificat de qualificació mitjana, Si no s’ha pogut obtenir, no cal  certificació acadèmica (s’obtindrà de les bases de dades  del Departament d’educació) en cas de no obtenir-la caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (del 9 al 15 de juny).
  • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
  • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (del 9 al 15 de juny).
  • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció