Descripció del centre

Portes obertes INS Pere Martell

L’Institut Pere Martell és un dels centres públics de Formació Professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d’influència que abasta Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de Formació Professional (FP), referent a Catalunya en l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua.

S’hi imparteixen 21 Cicles Formatius englobats en 8 famílies professionals, 7 Programes de Formació i Inserció (PFI) i programes de Formació Ocupacional i Contínua.

La nostra visió és ser un centre referent en l’oferta de formació professional, per la qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de formació professional de qualitat, adaptada a les demandes de la població i a les necessitats del sistema productiu del territori.

INSTAL·LACIONS I SERVEIS

L’Institut Pere Martell, està format per quatre edificis: l’Edifici A, l’Edicifi B, l’Edifici de Construcció i l’Edifici administració.

L’Edifici A té una superfície aproximada de 20.000 m2   distribuïda en dos nivells; el superior, de 4.000 m2, dedicat a aulari, departaments i aules d’informàtica; l’inferior, de 16.000 m2, dedicat a tallers de les famílies professionals de: Electricitat-Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Fusta i Moble, Instal·lació i Manteniment, Transport i Manteniment de vehicles i els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), laboratoris tècnics específics de diferents cicles, aules d’informàtica i aulari.

L’Edifici B té una superfície aproximada de 4.000 m2 distribuïda en dos nivells; el nivell superior dedicat a aulari i aules d’informàtica de les famílies professionals d’Arts gràfiques, Comunicació Imatge i So i el cicle de Prevenció de riscos professionals; l’inferior dedicat a tallers i laboratoris específics dels departaments d’Arts gràfiques i Comunicació, Imatge i So, a més de l’EXPOTÈCNIC.

L’Edifici de Construcció té una superfície aproximada de 200 m2 construïts i 1000 m2 de zona de pràctiques a l’aire lliure. Es composa d’una alula de teoria, una aula d’informàtica i un taller cobert per a pràctiques.

A l’Edifici d’administració, de dues plantes, s’ubiquen, a la planta baixa, la secretaria, els despatxos de l’equip directiu i dels coordinadors, la sala de professors, la sala de reprografia, i la biblioteca amb accés independent des de l’exterior. A la planta superior,  s’ubiquen: les sales de tutors/es i atenció als pares i alumnat, departaments coordinadors i la sala d’actes.

El teatre és un edifici de dues plantes, de 3.000 m2. S’utilitza en la impartició del cicle de grau superior de Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles. L’alumnat utilitza habitualment un aula, l’escenari i les instal·lacions tècniques generals.

Per altra banda, cal tenir en compte que el nostre centre forma part del Complex Educatiu de Tarragona i, per tant, gaudeix dels serveis que aquest ofereix, com són: menjador, biblioteques, sala d’actes, sala de conferències, instal·lacions esportives, cafeteria i servei d’infermeria les 24 h, així com consulta mèdica diària. A més l’alumnat intern gaudeixen dels serveis propis de l’internat, com  sales  d’estudi, sales  de  joc, sales de vídeo i de TV, etc. Així com d’un servei d’atenció pedagògica complementària a la del centre.