Govern i coordinació


Els òrgans de govern de l'Institut vetllen per que les activitats d’aquest es desenvolupin d'acord amb els principis i valors de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per l'efectiva realització dels fins de l'educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de l'ensenyament.

A més, garantiran, en l'àmbit de la seva competència, l'exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, pares i mares i personal d'administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Els òrgans de govern del centre són:

  1. Col·legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat.
  2. Executius: Director/a, Cap d'Estudis d’FP, Secretari/a, Cap d'estudis FP-Empresa, Cap d'Estudis Adjunt/a i Administrador/a. Tots de manera conjunta constitueixen l'Equip Directiu.

Organigrama