Política de qualitat


Certificat ISO 9001:2015

POLÍTICA DE QUALITAT                                                                                                                                                                                                                                                              

L’Institut Pere Martell  és un centre públic de Formació Professional  que té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001 i en el model e2cat, que cerca la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament.

L’Institut Pere Martell té en compte en els seus processos els requisits legals aplicables en cada un d’ells i vetlla pel seu compliment.

La direcció de l’Institut Pere Martell considera la qualitat un factor essencial per  l’èxit del centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza.

Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

La Política de Qualitat de l’Institut Pere Martell persegueix:

  • Complir la missió:  proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat, que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria professional i per facilitar-li la formació permanent, dins d’un marc de respecte per les persones, per l’entorn natural social i cultural, fomentant la llibertat, l’esperit crític, la participació,  la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la tolerància, la justícia, la cultura de l’esforç, els valors ecològics i mediambientals, la salut personal, el treball ben fet i la millora contínua.
  • Assolir la visió: ser un centre referent a Catalunya, en l'oferta de formació professional, ocupacional i contínua i en la prestació d’altres nous serveis associats als centres de formació professional actuals com ara la validació i el reconeixement de l’experiència de les persones treballadores, l’orientació professional al llarg de la vida, la concreció i realització d’itineraris formatius professionalitzadors tant de caire vertical com horitzontal, el foment de l’emprenedoria i de la innovació i la transferència de coneixement, tots ells per donar resposta a les demandes de l'alumnat, les famílies, les empreses i les persones treballadores, on el concepte de millora contínua estigui present a totes les actuacions i esdevingui una manera de fer.
  • Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de:
    • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
    • Garantir la confiança i la satisfacció del client  (equip humà, alumnat, famílies, entorn empresarial i societat en general) per la qual cosa el nostre Centre intentarà complir les seves expectatives ara i en el futur.

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Pere Martell el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat  i els clients.

La direcció

 

Tarragona, novembre de 2015