Curs de preparació per a la incorporació als CFGS


Què és el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior​?

El Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior facilita el pas dels cicles formatius de grau mitjà als de grau superior. Té com a objectiu afavorir nous itineraris de formació professional i personal i és una resposta als sectors productius, que demanen, cada vegada més, professionals qualificats amb una formació més àmplia.

Com s'organitza el curs?

Té una durada d'un curs, de setembre a maig, tot just abans de les proves d'accés. Aquest curs de preparació és presencial, i se certificarà l'assistència a l'alumnat que hagi assistit almenys al vuitanta per cent del conjunt de les hores lectives, comptant la tutoria.

A qui va adreçat?

El curs està adreçat a alumnes que tinguin el títol de tècnic/a per haver aprovat un cicle formatiu de grau mitjà i que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior que hi estigui relacionat. Es consideren relacionats si es troben dins del mateix grup d'itineraris: Els alumnes amb el títol de tècnic/a podran accedir a la prova d'accés a cicles de grau superior si tenen 18 anys o els compleixen durant l'any de la prova. Estan exempts, sempre que vulguin accedir a un cicle superior relacionat, de la part específica de la prova d'accés, i per tant, han d'examinar-se únicament de la part comuna. Aquesta part es compon de les matèries següents:

 • llengua catalana
 • llengua castellana
 • matemàtiques
 • idioma estranger (a escollir entre anglès, francès i alemany).

Quines assignatures es cursen?

En aquest curs s'imparteixen totes les matèries, i com a idioma estranger, únicament hi ha l'opció de cursar anglès. També hi ha una hora setmanal de tutoria.

Qualificacions

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les quatre matèries del curs. Estarà compresa entre 0 i 10, amb dues xifres decimals. Per superar-lo cal que la qualificació mitjana sigui igual o superior a 5. Així mateix, es tindrà en compte en la qualificació total de la prova d'accés segons la normativa vigent, sempre que es compleixin tots aquests requisits:

 • la puntuació obtinguda en el curs sigui igual o superior a 5
 • el curs s'hagi fet en un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament
 • el cicle formatiu de grau superior estigui relacionat amb el cicle de grau mitjà superat
 • en la prova d'accés s'obtingui la nota mínima prevista segons la normativa vigent.

A què tindré accés amb la superació d'aquest curs?

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d'acord amb l'opció cursada.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

El fet d'haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, fent ús de l'exempció per tenir el títol de tècnic/a, permetrà accedir a qualsevol dels cicles formatius de grau superior relacionat.

A més d'aquesta modalitat, els centres i aules de formació de persones adultes, autoritzades pel Departament d'Educació, també organitzen cursos de preparació de les proves per les persones que no vulguin accedir a un cicle formatiu relacionat o que no tinguin el títol de tècnic/a.

Descarrega't el díptic