Preinscripció a Cicles de Grau Superior

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Codi de centre Institut Pere Martell: 43006630

Consulta els codis de cicles

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l’oferta inicial: 5 de juny de 2020 Consulta aquí l’oferta inicial de places
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 10 al 17 de juny 
 • Termini per presentar la documentació: 18 de juny
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020. Consultar llistat puntuació provisional.
 • Termini per presentar reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020 (abans de les 14:00 hores) presencialment a la secretaria del centre o a través del correu: preinscripcio@institutperemartell.cat
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Publicació de l’oferta final: 28 de juliol de 2020
 • Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 30 de juliol de 2020
 • Termini per fer la matrícula (alumnes preinscrits admesos): de l’1 al 7 de setembre

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer des de casa de manera telemàtica dins el termini: del 10 al 17 de juny

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns (matí o tarda) ordenats per ordre de preferència.

 

OPCIÓ A: sol·licitud electrònica (no cal presentar cap document al centre)

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a encara és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic especificada en el formulari.

 

OPCIÓ B: sol·licitud telemàtica (cal presentar documentació al centre)

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica, poden utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal obtenir el comprovant de sol·licitud en format digital i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Com puc presentar la documentació al centre?

S’ha de presentar de manera telemàtica en format PDF a la secretaria del centre a través d’aquest FORMULARI

Per casos molt excepcionals, si l’usuari no pot enviar la documentació a  través del formulari, caldrà demanar cita prèvia per telèfon per entregar-la presencialment al centre, en aquest cas l’usuari ha de vetllar per mantenir les recomanacions sanitàries de distància social i ús obligatori de mascareta:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Més informació a la web del Departament d’Educació

Documentació que cal presentar

 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d’identificació.
 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació:
  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l’alumne
  • Si l’alumne és menor d’edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d’acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l’alumne

 

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés:
  • Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar certificat
  • Pels alumnes que han completat el Batxillerat o tinguin el títol de tècnic de formació professional*: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’etapa

*Les qualificacions finals de Batxillerat i de cicles de grau mitjà d’FP (a partir del curs 2016/2017), de les proves d’accés (des del 2011) i dels estudis estrangers no universitaris en homologació a Catalunya es poden recuperar de les bases de dades del Departament i es mostrarà a les llistes de puntuació provisionals. En cas contrari, es podrà aportar la documentació mitjançant el formulari en el període de reclamació del procés de preinscripció.

IMPORTANT: Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.

En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
 • En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger: no cal presentar cap certificat en el cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si s’al·lega el COU o FP2: la nota mitjana l’ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
 • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
 • Prova d’accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
 • Condició d’esportista d’alt nivell: còpia del BOE on es publica la condició, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics

Criteris de baremació

Les sol·licituds s’ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

1r. Pels alumnes que accedeixen via BATXILLERAT o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

 • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent

2n. Pels alumnes que tenen un títol de tècnic i a més accedeixen via curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior o formació similar: es fa una reserva del 20% de places i tindran aquest ordre de prioritat:

 • Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària al CAS o curs de preparació per a la incorporació a CFGS.
 • els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària
 • els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària
 • els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària
 • els alumnes que han superat la formació o el curs de preparació per a les proves d’accés
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional AFÍ
 • alumnes amb el títol de tècnic que procedeixen d’una familia profesional NO AFÍ

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen per nota del cicle formatiu de grau mitjà.

3r. Pels alumnes que accedeixen via prova d’accés o altres titulacions: es fa una reserva del 20% de places

 

MATRÍCULA

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates oficials: de l’1 al 7 de setembre i han d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés.

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l’import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula ordinari establert no se’ls manté la plaça assignada.

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.

 

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre les ofereix als participants en el procés de preinscripció no assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.

Més informació: web del Departament d’Educació

Els alumnes que obtenen plaça han de formalitzar la matrícula al centre assignat, per a la qual cosa han d’aportar la documentació que acredita que compleixen els requisits acadèmics d’accés.