Preinscripció Programes de formació i inserció

PFI-PTT (Programes de Transició al Treball) 977 54 95 67 (PTT) Contacte: e3960001@xtec.cat 

PFI-FIAP (Formació i Aprenentatge Professional) 977 54 95 43 (FIAP) Contacte: eboada4@xtec.cat

PFI-PIP (Plans d’iniciació professional) Contacte: pmauri1@xtec.cat

 

 • PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció
  • Publicació de l’oferta inicial: 20 de maig
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 de maig al 5 de juny de 2020
  • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant:del 25 de maig al 12 de juny
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 17 de juny LLISTA PFI-PTT; LLISTA PFI_Fontaneria; LLISTA_PFI_Fusteria
  • Sorteig del número de desempat: 19 de juny (Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 18 al 25 de juny
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny LLISTA PFI-FIAP I PFI-PIP
  • Publicació de l’oferta final: 17 de juliol
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 17 de juliol
  • Període de matrícula: de l’1 al 10 de setembre

  Més informació a la web del Departament d’Educació

 

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció.

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i s’envia, junt amb la documentació acreditativa, entre el 25 de maig i el 5 de juny de 2020 al correu electrònic: e3960001@xtec.cat

Informació del procés de preinscripció: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/pfi/

Enllaç directe a la sol·licitud de preinscripció

Per casos molt excepcionals, si l’usuari no pot enviar la documentació a través del correu, caldrà demanar cita prèvia per telèfon (977 55 63 38) per entregar-la presencialment al centre, en aquest cas l’usuari ha de vetllar per mantenir les recomanacions sanitàries de distància social i ús obligatori de mascareta:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l’alumne
 • Si l’alumne és menor d’edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d’acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el número de cursos escolartizats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o s’està cursant.