Continua la formació híbrida fins a Sant Jordi

Continua la formació híbrida fins a Sant Jordi

En base a les últimes instruccions de Salut, els aclariments de la direcció dels serveis territorials i l’autorització del passat mes de novembre, donarem continuïtat al model i l’estructura implementada pel període comprès entre el 19 i el 23 d’abril, ambdós inclosos. Pel que fa als Programes de Formació i Inserció també donarem continuïtat al model.

QUINA SETMANA HEM D’ASSISTIR PRESENCIALMENT O HEM DE FER FORMACIÓ A DISTÀNCIA?

Trobareu la planificació sobre quan ha d’assistir cada grup clicant aquí (La X indica quan el grup ha de venir al centre).

En aquest enllaç trobareu la planificació de la formació híbrida, és a dir, una setmana fem formació presencial i la següent formació a distància. Aquest model dona compliment a les últimes mesures adoptades pel govern de la Generalitat, recollides a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la prevenció de la COVID-19.

NORMES DOCÈNCIA TELEMÀTICA A PARTIR D’1 DE FEBRER DE 2021:

• L’assistència de l’alumnat a la connexió és obligatòria.

• Es passarà llista per iEduca.

• En arribar el 20% de faltes d’assistència de cada UF s’aplicarà el règim disciplinari establert a les NOFC.

• La sessió serà signada al programa iEduca, ja que s’imparteix la clase.

• L’alumnat ha de mantenir la càmera oberta (poden entrar al meet amb el seu mòbil).

• L’alumnat ha d’estar en unes condicions òptimes de seguiment de la classe virtual (evitant situacions complexes, com per exemple: al carrer, al cotxe, al sofà, al llit….)

• Si la seva conducta no és l’adequada, el professorat el podrà eliminar de la connexió i fer una incidència, la qual serà gestionada com una sanció disciplinària

• Es recorda que el centre resta obert per si algun alumne/a vol assistir i fer la connexió des d’aquí

• Aquesta normativa serà informada a tot l’alumnat i a totes les famílies, via iEduca

• Data d’inici d’aplicació: 1 de febrer de 2021

COM ENS ORGANITZAREM?

Les característiques d’aquest model són:

  • Assistència presencial al centre, en setmanes alternes, del grup classe sencer. La següent setmana es farà formació a distància.
  • Distribució dels grups de 1r i 2n de cada cicle formatiu de manera no coincident. Permet disposar de tots els recursos previstos pel cicle i evitar l’actual coincidència, de dos matins a la setmana, d’ambdós grups. 
  • Distribució dels cicles formatius de manera no coincident amb d’altres cicles amb els que es comparteixen recursos.
  • La setmana presencial al centre ha de tenir com a principal objectiu treballar aquells aspectes, competències i resultats d’aprenentatge de caire més procedimental  i que pel seu assoliment requereixen dels equipaments del centre, tallers, aules i laboratoris específics per la realització de les activitats més pràctiques.
  • La setmana de formació a distància ha de permetre treballar aquells aspectes més conceptuals, els personals d’autoaprenentatge així com les tasques encomanades. Es podran combinar les modalitats síncrona i asíncrona
  • Per la formació telemàtica cada equip docent, coordinat per la persona tutora, lliurarà setmanalment a l’alumnat una graella quadrant on constaran, per a cada mòdul professional, les tasques a realitzar: exercicis a l’aula virtual, lliurament de treballs, connexions per videoconferència… Aquesta graella quadrant serà el pla de treball de referència i/o de compliment per l’alumne/a. Aquest pla de treball contribuirà a garantir l’autoorganització de l’alumne/a i al temps a que la suma del treball telemàtic i presencial no superi la dedicació lectiva. 
  • El model serà d’aplicació per tots els ensenyaments del centre, Cicles formatius de grau mitja, superior i programes de formació inserció a excepció dels 3 PFI’s específics adreçats al col·lectiu de joves migrants solts (JOMIS). La gran majoria de l’alumnat resideixen al Complex Educatiu de Tarragona i per tant no afecta a la mobilitat. Donades les característiques i singulartitat d’aquests 3 programes continuaran amb la modalitat de 100% presencialitat.

PERQUÈ HEM OPTAT PER AQUEST MODEL DE FORMACIÓ?

Per tal de donar compliment, a la resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19​, i el comunicat del Departament d’Educació de data 29 d’octubre, l’equip directiu de l’Institut Pere Martell va analitzar les diferents fórmules per reduir la presencialitat i també la mobilitat de l’alumnat més tenint present la diversa procedència.

Finalment, es va optar per un model de formació híbrida que, prenent com a referència l’estructura horària i organitzativa actual, garanteixi el mínim de 50% de presencialitat i que permeti, donades les característiques del nostres ensenyaments, el màxim assoliment d’aquelles competències professionals més relacionades als aspectes procedimentals.

Tenen per objectiu continuar prioritzant la realització de les activitats de caire més pràctic i procedimental, al temps que contribueixen a la reducció de la presència, i la mobilitat, de l’alumnat del centre.

Les últimes mesures adoptades pel govern de la Generalitat, recollides a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, estableixen que els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

En definitiva, optem per aquest model que dóna compliment a les últimes mesures adoptades pel govern de la Generalitat, recollides a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener,  sobre les noves mesures sanitàries, entenent que és el que més s’ajusta a l’organització del nostre centre i a la singularitat i característiques dels ensenyaments i de l’alumnat.

Coordinació Comunicació
En base a les últimes instruccions de Salut, els aclariments de la direcció dels serveis territorials i l'autorització del passat mes de novembre, donarem continuïtat al model i l'estructura ...