Eleccions Consell Escolar

Eleccions Consell Escolar

Calendari del procés electoral

2/11/2021Convocatòria del procés per la renovació del consell escolar. Publicació de la llista del cens dels diferents sectors (vestíbul de l’edifici d’oficines i web del centre)
15/11/2021Últim dia per la presentació de les candidatures dels diferents sectors.
18/11/2021Publicació de les diferents candidatures.
24/11/2021Votacions sectors pares/mares. Horari de 17,30 a 19,30 hores.Poden votar el pare i la mare o tutor de cada alumne/a menor d’edat. S’ha d’acreditar la identitat amb:ü  DNI,ü  NIE.ü  Passaport.ü  Permís de conducció.
24/11/2021 Votacions sector alumnat. Horari de 8:15 a 14:30hVestíbul Edifici A mesa 1 i vestíbul Edifici B  mesa 2. ( Les votacions es realitzaran per grups/classe d’acord planificació).
23/11/2021Votacions sector professorat. Claustre extraordinari. 13:30 a 15:30h.
 22/11/2021Votacions sector PAS. Horari de 12:30 a 13:30. Secretaria. 
Abans del 20 de desembreConstitució consell escolar

DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL

Model cadidatura

Model supervisor alumnat

Model supervisor pares/mares

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Us animem a tots i totes a participar!

Coordinació Comunicació
Calendari del procés electoral 2/11/2021Convocatòria del procés per la renovació del consell escolar. Publicació de la llista del cens dels diferents sectors (vestíbul de l’edifici d’oficines i web del centre)15/11/2021Últim dia per ...