Eleccions Consell Escolar

Eleccions Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació sobre els Consells Escolars

CALENDARI DE LES ELECCIONS

31/10/2023Convocatòria del procés per la renovació del consell escolar. Publicació de la llista del cens dels diferents sectors (vestíbul de l’edifici d’oficines i web del centre)
09/11/2023Últim dia per la presentació de les candidatures dels diferents sectors.
10/11/2023Publicació de les diferents candidatures.
22/11/2023Votacions sectors pares/mares. Horari de 17,30 a 19,00 hores.Poden votar el pare i la mare o tutor de cada alumne/a menor d’edat. S’ha d’acreditar la identitat amb:  
-DNI
-NIE
-Passaport
-Permís de conducció
22/11/2023 Votacions sector alumnat. Horari de 8:20 a 14:00hVestíbul Edifici A mesa 1 i vestíbul Edifici B  mesa 2. ( Les votacions es realitzaran per grups/classe d’acord planificació).
22/11/2023Votacions sector professorat. Claustre extraordinari. 15:30 a 16:30h.
Abans del 19 de desembreConstitució consell escolar

DOCUMENTACIÓ

-Vols ser candidat per a les eleccions del Consell Escolar? Omplena aquesta sol·licitud

-Vols supervisar les votacions del sector alumnat? Omplena aquesta sol·licitud

-Vols supervisar les votacions del sector pares/mares/tutors legals? Omplena aquesta sol·licitud

Coordinació Comunicació
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que ...