Cicles Formatius de Grau Superior

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Accés als cicles formatius de grau superior.

 

Amb titulació

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d’accés.
 • La superació del curs d’orientació universitària o el preuniversitari.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics Universitària o equivalent.
 • Determinades modalitats del batxillerat donen prioritat a l’accés als diferents cicles formatius de grau superior.

 

Sense titulació

 • Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d’accés que es convoca anualment. Per accedir mitjançant aquesta via es requereix tenir 19 anys o complir-los el mateix any de realització de la prova.
 • La prova d’accés té una part comuna i una part específica, d’acord amb el cicle formatiu.
 • Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes de la part específica de la prova d’accés.
 • Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de la prova.
 • Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys quedaran exemptes de la prova d’accés.
 • Els centres i instituts d’educació secundària que imparteixen formació professional i les escoles i aules de formació de persones adultes autoritzats ofereixen cursos de preparació de la prova d’accés a grau superior. Les qualificacions obtingudes en aquests cursos es tenen en compte en la nota final de la respectiva prova d’accés.

 

Accés a altres estudis

 • Incorporar-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu.
 • Cursar altres cicles formatius de grau superior.
 • Per a l’alumnat que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.
 • Per conèixer les correspondències que s’han establert, feu clic aquí.