Consell de delegats

Consell de delegats

Podeu contactar amb els membres del consell de delegats en aquest correu:

conselldedelegats@institutperemartell.cat

 

El Consell de delegats, format pel delegat/da de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar, ostenta la representació del conjunt de l’alumnat. El centre fomentarà el funcionament del consell de delegats i delegades i protegirà l’exercici de les funcions per part dels seus membres.

El Consell de Delegats es reunirà almenys una vegada al trimestre i abans i després de cada Consell Escolar, convocat pels representants de l’alumnat en l’esmentat òrgan. Dins de l’horari lectiu la Direcció del Centre habilitarà una hora per a les reunions, sense sobrepassar les tres hores al trimestre, que es realitzaran en dies diferents de la setmana. La Direcció facilitarà un espai adequat per a les reunions del Consell de delegats dotat amb el material necessari per al seu correcte funcionament.

Els membres del Consell de delegats tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del director/a del centre, sempre que no afecti al dret a la intimitat de les persones. Són funcions del Consell de delegats:

a) Constituir-se com a tal al més d’octubre de cada any i escollir els seus representants, com a mínim un president o presidenta, un secretari o secretària i tres vocals. Aquest representants del consell de delegats juntament amb els representants de l’alumnat al consell escolar del centre seran interlocutors directes amb la direcció del centre.

b) Elevar propostes per a l’elaboració i modificació del Pla Educatiu del Centre, de la Programació General Anual i d’aquestes Normes.

c) Informar els representants dels alumnes en el consell escolar dels problemes de cada grup o curs.

d) Rebre informació dels representants dels alumnes en el consell sobre els temes tractats en el mateix.

e) Elaborar informes per al Consell Escolar.

f) Informar els estudiants de les activitats de la junta.

g) Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats docents i extraescolars abans de la finalització del curs acadèmic anterior.

h) Debatre els assumptes que ha de tractar el consell escolar en l’àmbit de la seva competència i elevar propostes de resolució als seus representants en el mateix.

i) Convocar i vetllar pel desenvolupament adequat de les accions que suposen la inassistència a classe segons el que preveuen aquestes Normes.

Els membres del Consell de delegats, en l’exercici de les seves funcions, tindran dret a ser informats de les mesures adoptades en les sessions del Consell Escolar i dels actes administratius del Centre, excepte aquells el coneixement dels quals pogueren afectar el dret a la intimitat de les persones o En al normal desenvolupament dels processos d’avaluació acadèmica. En tot cas, haurà de ser sol·licitada a la Direcció del centre que determinarà quina documentació pot ser objecte de consulta.

Els representants del consell de delegats, juntament amb els representants de l’alumnat al consell escolar del centre es reuniran amb la direcció del centre, a petició pròpia o de la direcció del centre, al menys una vegada per trimestre i quan es consideri necessari per qualsevol de les parts.

El Consell de delegats podrà formar comissions, temporals o permanents, per al seu millor funcionament. Dins de la Junta de Delegats existirà un secretari/a triat d’entre els seus membres que alçarà acta dels acords presos.

Quan ho sol·liciti, el Consell de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltat pels òrgans de govern de l’Institut, en els assumptes que, per la seva naturalesa, requereixin la seva audiència i, especialment, en allò que es refereix a:

a) Celebració de proves i exàmens.

b) Establiment i exercici d’activitats culturals, recreatives i esportives en l’Institut.

c) Presentació de reclamacions en els casos d’abandó o incompliment de les tasques educatives per part de l’Institut.

d) Al·legacions i reclamacions sobre l’objectivitat i eficàcia en la valoració del rendiment acadèmic dels alumnes.

e) Proposta de sancions als alumnes per la comissió de faltes que comporten la incoació d’expedient.

f) Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica a l’alumnat.

El Consell de Delegats podrà convocar en assemblea a l’alumnat, sol·licitant-ho amb dos dies d’antelació a la Direcció del Centre, a la que també comunicarà la data, hora i ordre del dia a tractar en la mateixa. Els punts de l’ordre del dia estaran relacionats amb assumptes de caràcter educatiu que tinguin una incidència directa sobre l’alumnat. Aquestes assemblees podran celebrar-se en horari lectiu, sempre que no es destinen més de tres períodes lectius al trimestre.