Convalidacions de FOL (Formació i orientació laboral) i EiE (Empresa i iniciativa emprenedora)

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre a partir de l’1 d’octubre i fins al 29 d’octubre.

Qui la pot demanar la convalidació?

 Cal complir algun dels requisits següents:
– Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
– Haver superat crèdits d’un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es
vol obtenir.
– Tenir unitats de competència acreditades.
– Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats
crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

A través d’un formulari : L’ENLLAÇ AL FORMULARI AQUÍ

NORMATIVA VIGENT

IMPORTANT: L’alumne ha d’assistir a classe de tots els crèdits, mòduls o matèries en què està matriculat/da mentre no tingui la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

INFORMACIÓ:

a) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE

 

b) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

 

 

c) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

 

d) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOGSE

 

e) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

Convalidacions EIE (Empresa i iniciativa emprenedora)

a) 

b) Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

c) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE