Política de centre

L’Institut Pere Martell  és un centre públic de Formació Professional  que té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001, la ISO 45001 i en el model e2cat, que cerca la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament.

L’Institut Pere Martell té en compte en els seus processos els requisits legals aplicables en cada un d’ells i vetlla pel seu compliment.

La direcció de l’Institut Pere Martell considera la qualitat i la seguretat i la salut en el treball, factors essencials per l’èxit del centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza.

La direcció del centre té el compromís de complir amb els requisits subscrits, proporcionar condicions de treball segures i saludables, per eliminar perills i reduir els riscos per a la SST, així com el de consultar i facilitar la participació del personal en aspectes de seguretat i salut en el treball.

Tanmateix, considera imprescindible tenir una política en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

La Política de l’Institut Pere Martell persegueix:

  • Complir la missió: proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat i d’ampli abast, que doni resposta a les necessitats i expectatives de l’entorn social, empresarial i institucional i que permeti a les persones adquirir les competències professionals, personals i socials necessàries per destacar en la trajectòria professional, acompanyant-les en la seva formació al llarg de la vida.
  • Assolir la visió: ser un centre referent, en la formació i la qualificació professional, per donar resposta a les demandes, expectatives i necessitats de les persones i de les empreses; un centre en el qual el concepte de millora contínua dels resultats i de la satisfacció dels grups d’interès (alumnat, famílies, equip humà, entorn empresarial, institucional i societat en general) sigui present a totes les actuacions i esdevingui una manera de fer.
  • Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de:
    • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
    • Garantir la confiança i la satisfacció dels grups d’interés per la qual cosa intentarà complir les seves expectatives, ara i en el futur.

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Pere Martell el compromís amb la millora contínua, el sistema de gestió  i els clients.

La direcció

Tarragona, abril de 2023

Certificat ISO:9001 (CAT).(EN)

Certificat ISO:45001. (ES).(EN).