CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2022-2023:

Impartim al curs 22-23  Tres certificats de professionalitat:

1.-IMSV0109. MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  
Nivell 3. Família Imatge i so.
Durada: 430 h

COMPETÈNCIA GENERAL:

Planificar i coordinar els processos complets de muntatge i postproducció de cinema, vídeo i televisió, controlant l’estat i disponibilitat dels equips i materials, realitzant el muntatge i integrant eines de postproducció, segons les indicacions de director o realitzador, aportant criteris propis.
Aquesta competència equival als Mòduls professionals del cicle de grau superior de Realització  de projectes  d’audiovisuals  i espectacles.
MP05
MP06

Requisit d’accés:

  • Tenir el títol de Batxillerat
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
  • Tenir l’accés a cicles formatius de grau superior
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
2.-ARGT0111. OPERACIONS DE MANIPULAT I FINALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS 
Nivell 1
Durada:  340 h

COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics amb suport de màquines auxiliars d’taulell i fer tasques d’empaquetat i paletitzat, així com de maneig, transport i proveïment de materials, d’acord a procediments establerts i seguint instruccions rebudes, aplicant les normes de qualitat, seguretat i protecció ambiental establertes per l’empresa.

Mòduls que inclou:
  • MF2138_1: operacions bàsiques de manipulat i transformació en indústries gràfiques
  • MF2139_1: operacions amb màquines auxiliars de manipulats en indústries gràfiques
  • MF1668_1: operacions d’empaquetat, apilat i paletitzat en indústries gràfiques
  • MP0456: pràctiques professionals no laborals d’operacions de manipulat i finalització de productes gràfics

3.-FMEC0108.-FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 

Nivell 2
Durada: 450h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.Requisits per accedir-hi: els mateixos que per accedir a un cicle de grau mitjà.
Requisits d’accés: Els mateixos que per accedir-hi a un CFGMitjà.
Més informació:
La formació s’iniciarà a partir del mes d’octubre 2022.
Si estàs interessat en  que t’enviem informació emplena aquest formulari
Les formacions s’impartiran de dilluns a divendres en horari de tarda.
En cada mòdul es realitzaran classes teòriques i pràctiques amb l’oportunitat de poder treballar amb espais i materials professionals. Així mateix, la formació es complementarà amb 80 h de pràctiques de Formació en Centres de Treball per a conèixer el mon de l’empresa i les possibles sortides professionals.
Més informació:
 telèfon 977 556 338