• Publicació de la relació d’alumnes admesos :  
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 
 • Publicació de vacants per cicles formatius: 
 • Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preisncripció: 
 • Procés extraordinari d’admissió:

Procés extraordinari d’admissió. Tancat.

Qui hi pot Participar?

Poden participar en aquest procés extraordinari d’admissió als cicles formatius de grau mitjà de formació professional les persones que compleixin els requisits d’accés que estableix la normativa corresponent.

Documentació a presentar:

Presentar sol.licitud presencialment als centres. 

Prepara la documentació que has de presentar juntament amb la sol.licitud:

1.-Documentació identificativa

 • Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si és estranger comunitari, el document d’identitat del país d’origen).
 • Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:
  • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

2.-Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis i del criteri de prioritat

Tenint en compte que el procés és presencial, cal presentar:

 • Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
 • El resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.

Es poden presentar sol·licituds a diferents centres sense que això impliqui duplicitat.

Consultar tota la informació  aquí.

Gestió de vacants al setembre (Tancat)

La sol·licitud es presenta al centre, presencialment, i s’hi ha d’adjuntar la documentació d’identificació, la de nota mitjana de l’ensenyament que permet l’accés o de la prova d’accés i la credencial d’haver participat en el procés ordinari de preinscripció si és el cas. Es poden presentar sol·licituds a diferents centres sense que això impliqui duplicitat.

Quins són els passos a seguir per a la segona fase d’admissió?

 • Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d’admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic per part de l’administració amb un enllaç.
 • El període per presentar l’ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és del 2 al 6 de setembre de 2021. (Tancat)
 • Per accedir-hi cal que t’identifiquis amb el codi de sol·licitud i el teu DNI si ets major d’edat, o el del teu tutor referent si ets menor d’edat.
 • Pots introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d’admissió. En aquestes segons fase d’admissió les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjans dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés.
 • Publicació d’admesos al centre.
 • Periode per formalitzar la matrícula