Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Oferta a l’Institut Pere Martell.

 

Accés als cicles formatius de grau mitjà.

Amb titulació.

 • Graduat en educació secundària
 • Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent
 • Tècnic/a
 • La superació del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16)
 • La superació d’un mòdul professional 2 experimental
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent o equivalent
 • La superació d’altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Sense titulació.

 • Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d’accés que es convoca anualment.
 • Per accedir mitjançant aquesta via es requereix tenir com a mínim 17 anys, complerts l’any de realització de la prova.
 • La superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior o la totalitat de prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys també permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà. Els centres de formació de persones adultes programen formacions de preparació a la prova d’accés de grau mitjà. Les qualificacions obtingudes en aquesta formació es tenen en compte en la nota final de la prova d’accés.

 

Accés a altres estudis.

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis:

 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
 • Si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d’itineraris.Aquests alumnes, cal que es preparin per superar la prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.