Cursos d’Especialització

Són cursos per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu. Tenen una durada d’entre 500 i 720 hores i també inclouen formació en centres de treball.

Què necessito per accedir-hi?

Poden accedir als cursos d’especialització, les persones interessades que estiguin en possessió dels títols que donen accés als cursos d’especialització de formació professional que s’estableixen en els reials decrets de creació de cadascun d’ells, i que es poden consultar a l’apartat Què necessito per accedir-hi, de cada curs.

Per accedir a un curs d’especialització de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

La sol·licitud, disponible al tràmit de la preinscripció, es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa. No s’admeten sol·licituds fora de termini. La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

OFERTA A L’INSTITUT PERE MARTELL

Família electricitat i electrònica
Família Transport i manteniment vehicles

Men who suffer from erectile dysfunction because of low-level production of testosterone are treated by injecting the hormone and by purchasing Generic Levitra online you can enjoy rigid erections again. Fluttering much faster than normal, there are also a range of other free, to find the reliable online pharmacy using the proven quality of its medications.