Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

 

 • Enquesta amb l’eina SELFIE a l’equip directiu, professorat i a l’alumnat: la participació de ‘equip directiu ha estat del 100%, la participació del professorat ha estat del 51% i la de l’alumnat del 32%. Per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC i les àrees digitals que marca el PEDC (alumnat, professorat i centre).
 • Enquesta amb l’eina SELFIE for TEACHERS al professorat amb una participació del 32% que ha acreditat un nivell integrador de competència digital dels docents.
 • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
 • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.

 

Alumnat

COMPETÈNCIA DIGITAL

Punts forts

 

 • El centre potencia l’ús de les noves tecnologies en totes les matèries que s’imparteixen, per tal que l’alumnat obtingui un domini de les competències digitals de l’especialitat del seu cicle.
 • Tots els ensenyaments del centre disposen d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge que permet una comunicació adequada amb l’alumnat en tot moment.

Punts febles

 

 • Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen molt poc.

 

Professorat

USOS CURRICULARS

Punts forts

 

 • L’ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta un gran ventall d’aplicacions dels diferents àmbits professionals.
 • S’utilitzen eines digitals en l’avaluació i el seguiment de l’alumnat.

Punts febles

 

 • No hi ha unes pautes establertes sobre l’ús responsable i segur de l’accés a internet dins les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.
 • Manquen unes pautes concretes per tal que els alumnes aprengui com utilitzar els treballs d’altres persones que es troben a internet, així com donar crèdit a la informació.

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Punts forts

 

 • El professorat és competent per planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.
 • El professorat del centre usa eines digitals habitualment en la planificació de les classes, registre de l’activitat d’aula i avaluació dels alumnes.
 • El centre posa a disposició del professorat diferents formacions durant el curs per mitjà de la coordinació d’activa FP.

Punts febles

 

 • El professorat nou té dificultats els primers mesos per integrar l’ús de les tecnologies en el centre.

 

Centre

ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

Punts forts

 

 • El centre té definits els canals digitals per comunicar-se amb la comunitat educativa i l’ús de cada un. A més, també té definides les persones responsables de cada canal.
 • El centre té escrits i aprovats els procediments per a la inclusió digital de tots els alumnes. Aquests procediments es revisen periòdicament i se’n fan modificacions.

Punts febles

 

 • Un percentatge significatiu de les famílies no utilitza de forma regular la plataforma de comunicació.
 • El centre té establert el procediment per fer l’acollida digital dels alumnes nous al centre. A més, té dissenyat un pla de sessions perquè els alumnes siguin competents digitalment, en termes de seguretat i ús responsable.
 •  El centre té formalitzats els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.
 • Al nostre centre les empreses amb les quals col·laborem participen en el desenvolupament de l’estratègia digital del centre.

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

Punts forts

 

 • El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en tecnologies es difonguin a través del seu web.
 • L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents del centre (PEC, NOFC, programacions d’aula…).

Punts febles

 

 • Un percentatge significatiu de les famílies no és prou competent digitalment per poder fer el seguiment de feines dels seus fills/es (gestió del calendari, accés a tasques telemàtiques, etc.)
 • Cal que el centre realitzi un seguiment dels usos d’Internet i, a partir d’aquesta informació prendre decisions com, per exemple aplicar les pertinents mesures de filtració de contingut.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

Punts forts

 

 • Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de connectivitat a Internet i els alumnes disposen de credencials personals per accedir.
 • Les aules ordinàries disposen d’un sistema de projecció.
 • El centre utilitza un sistema de gestió de seguiment dels alumnes (iEduca), totalment adaptat a les necessitats del centre.
 • El centre ha establert un protocol per a la resolució d’incidències tècniques.
 • El centre disposa d’un considerable nombre de dispositius digitals que donen resposta a les necessitats del professorat i alumnat

Punts febles

 

 • El centre no té coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d’altres dispositius equivalents).
 • El centre ha de millorar el sistema de gestió i protecció de les dades de les diferents eines digitals que s’utilitzen.

METODOLOGIES

Punts forts

 

 • La tecnologia és present al centre de forma transparent. Se’n fa ús però sempre amb una finalitat metodològica clara.

Punts febles

 

 • El centre té pendent de concretar el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau.

 

Torna a l’apartat Estratègia Digital de Centre