Treballem de manera activa per la sensibilització i la pràctica de mesures de protecció conduents a la preservació de la seguretat i la salut personal.
Considerem important actuar de manera proactiva per aconseguir disminuir la producció de residus, afavorint-ne la seva classificació i el seu adequat tractament.
Partint del nostre compromís mediambiental com a Escola Verda, volem conscienciar la comunitat educativa sobre el respecte al medi ambient i l’ús responsable dels recursos naturals.