Objectius

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC) i als objectius operatius del projectes de direcció, queda molt clar que l’ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre:

 

Objectius vinculats al PEC

 

  • Aplicar mesures d’innovació, eines de suport pedagògic i metodologies diverses, incloses les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement, que facilitin l’ensenyament-aprenentatge, l’assoliment de les competències professionals i el de les competències transversals clau.
  • Formar i qualificar les persones, de manera integral, per tal que puguin assolir les competències personals, socials i professionals necessàries pel seu creixement personal, professional i la incorporació a la vida activa, social, laboral i/o la continuïtat formativa.

 

Objectius vinculats al projecte de direcció

 

  • Millorar l’eficàcia del Pla de formació de centre.
  • Augmentar la implicació i participació dels grups d’interès.
  • Millorar el pla de comunicació estern de centre.
  • Millorar la satisfacció respecte la gestió transparent, àgil i eficaç.

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC, els objectius operatius del projectes de direcció i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.

 

Objectius a partir de la diagnosi

 

  • Objectiu 1 de l’EDC: Garantir el desplegament de les competències digitals
  • Objectiu 2 de l’EDC: Consolidar la transferència de metodologies digitals entre iguals.
  • Objectiu 3 de l’EDC: Actualitzar i implementar l’acollida digital
  • Objectiu 4 de l’EDC: Revisar i adaptar el protocol de dades a les necessitats reals de centre.

 

Un cop definits els objectius, s’han definits indicadors i s’han temporitzat per assolir-los en quatre cursos.

 

Temporització i indicadors

Per fer la temporització s’utilitza el següent full de càlcul:

Torna a l’apartat Estratègia Digital de Centre