Preinscripció Programes de Formació i inserció (PFI)  curs 23-24

Publicació places inicials ofertades als diferents PFI que s’imparteixen al centre.Consultar clicant aquí.

  • Del 2 al 12 de maig de 2023: presentació de sol·licituds a través del correu pfi@institutperemartell.cat  o a través de la finestreta de secretaria del centre en horari d’atenció.

Descarregar sol.licitud aquí

Sols es pot presentar 1 sol.licitud per persona, però s’hi poden indicar peticions d’admissió de diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència

Documentació a adjuntar a la sol.licitud de preinscripció:

-Fotografia del DNI,NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.

Si la persona sol.licitant és menor d’edat:

-Fotografia del llibre de família  o altres documents relatius d’afiliació.

-Fotografia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare,tutor/a legal) o si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta  de residència on consta el NIE o del pasaport.

-Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar la targeta acreditativa de la discapacitat vigent.

  • Del 2 al 23 de maig de 2023: entrevistes d’orientació i valoració
  • Del 26 de maig al 2 de juny de 2023: presentació de reclamacions
  • 8 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions. Consultar llistat aquí.
 

Més informació aquí

Per qualsevol  consulta pot enviar correu al  pfi@institutperemartell.cat