La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional. Va adreçada a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball

b) tenir cura d’altres persones

c) qualsevol altra circumstància excepcional

que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives. La matrícula semipresencial es pot sol·licitar a la direcció del centre a través d’aquest formulari

L’alumne es compromet a:

· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o unitat formativa.

· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma semipresencial.

El centre, per la seva banda, es compromet a:

· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé

b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna

c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials

d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

 

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR