La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional. Va adreçada a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball

b) tenir cura d’altres persones

c) qualsevol altra circumstància excepcional

que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives. La matrícula semipresencial es pot sol·licitar a la direcció del centre a través d’aquest formulari

L’alumne es compromet a:

· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o unitat formativa.

· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma semipresencial.

El centre, per la seva banda, es compromet a:

· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé

b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna

c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials

d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

 

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Cicle de ciberseguretat en entorns de les tecnologies d’operació.

S’ofereix en matrícula semipresencial:

     M1 Ciberseguretat en projectes industrials.

Vardenafil ces derniers temps peut également être vendu dans le nom de marque Cialis Générique comme correctif pour l’hypertension artérielle pulmonaire. Pas plus d’un sachet de ce médicament devrait être pris tous les jours et son entourage petit espace Py juste à cause de Robert, Levitra heures est pris 15-20 minutes avant les rapports sexuels.

     M2 Sistemes de control industrials segurs.

     M5 Seguretat industrial.