COM PUC PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOBILITAT?

Els programes de Mobilitat Internacional estan dirigits a qualsevol alumne/a del centre que compleixi els següents requisits:

1. Tenir la idoneïtat d’especialitat: en aquells casos en què la plaça de mobilitat ja estigui vinculada pel projecte a una determinada especialitat i a un determinat nivell educatiu, només podran optar-hi aquells alumnes de l’especialitat i del nivell d’estudis en qüestió. Així mateix, s’hi aplicarà el mateix criteri que s’hi aplica per poder realitzar una modalitat dual: tenir més del 80% de les matèries de primer curs aprovades i menys del 10% de faltes injustificades.

2. Superar la fase de selecció: Aquesta fase consta de dues parts. A la primera (Fase 1), el Coordinador de Mobilitat mantindrà una entrevista amb l’alumne/a i més tard es reunirà amb el tutor/a corresponent per valorar l’aprofitament del cicle que fa l’alumne/a i comentar altres aspectes rellevants. Es prioritzarà al grau d’autonomia i sociabilitat de l’alumne/a així com la seva capacitat d’adaptació i de resolució de conflictes i, a més, que sigui el primer cop que fa una mobilitat. L’alumnat que superi aquesta primera fase, i sempre que el nombre de sol·licituds excedeixi el nombre de places disponibles, passarà a la segona fase. En la segona fase s’aplicarà el següent barem de punts:

Grau Mitjà

Fase 1 (50)
Assistència a classe (10)
Nivell de llengua estrangera (20)
Expedient acadèmic (20)

Grau Superior

Fase 1 (30)
Assistència a classe (10)
Nivell de llengua estrangera (30)
Expedient acadèmic (20)
Europass (10)