COM PUC PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOBILITAT?

Els programes de Mobilitat Internacional estan dirigits a qualsevol alumne/a del centre que compleixi els següents requisits (en el cas d’alumnes de 1r, serà necessari també el vistiplau de l’Equip Docent):

  1. Tenir la idoneïtat d’especialitat.

En aquells casos en què la plaça de mobilitat ja estigui vinculada pel projecte o per l’empresa estrangera a una determinada especialitat i a un determinat nivell educatiu, només podran optar-hi aquells alumnes de l’especialitat i del nivell educatiu en qüestió. Així mateix, s’hi aplicarà el mateix criteri que s’hi aplica per poder realitzar la modalitat dual: tenir més del 80% de les matèries de primer curs aprovades i menys del 20% de faltes d’assistència.

  1. Superar la fase de selecció (només en el cas que hi hagi més sol·licituds d’alumnat que places ofertades per a una mateixa especialitat).

Aquesta fase consta de dues parts. A la primera (Fase 1), el tutor o tutora mantindrà una entrevista amb els alumnes per valorar el CV Europass cada sol·licitant i d’altres aspectes rellevants. Es prioritzarà el grau d’autonomia i sociabilitat de l’alumne/a, així com la seva capacitat d’adaptació  i de resolució de conflictes i, a més, que sigui el primer cop que fa una mobilitat. L’alumne/a que superi aquesta primera fase passarà a la segona fase, en la qual s’aplicarà el següent barem de punts:

Per a Grau Mitjà:

  • Fase 1 (40)
  • Assistència a classe (10)
  • Nivell de llengua estrangera (30)
  • Expedient acadèmic (20)

Per a Grau Superior

  • Fase 1 (40)
  • Assistència a classe (10)
  • Nivell de llengua estrangera (30)
  • Expedient acadèmic (20)

Es concediran punts addicionals (fins a un màxim de 10) a aquells alumnes que tinguin necessitats educatives especials, presentin alguna discapacitat física i/o al·leguin una situació socioeconòmica desfavorable, sempre que aquesta situació no representi un obstacle insalvable per realitzar una mobilitat a l’estranger amb garanties, tant per a l’alumne/a com per a la institució o empresa d’acollida.

Finalment, el tutor o tutora farà una proposta de candidats al Coordinador de Mobilitat. Si s’escau, el Coordinador de Mobilitat en farà la tria final en funció de les característiques de les places vacants, és a dir, segons les especialitats professionals a les quals estaven vinculades originalment o a les quals s’hi han vinculat durant el procés de selecció a causa de la demanda de l’alumnat.

L’alumne/a que no estigui conforme amb els resultats finals de la selecció pot utilitzar el canal habitual (bústia de suggeriments) per fer-hi una reclamació.