CFGM Preimpressió digital (AF10)

QUÈ APRENDRÀS?

Realitzaràs les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

ON PODRÀS TREBALLAR?

En empreses d’arts gràfiques, premsa, editorials, comunicació, publicitat, serveis gràfics i de publicacions multimèdia o en qualsevol sector productiu, les empreses del qual requereixin d’un departament de preimpressió digital que pugui tenir secció de digitalització d’imatges, realització de publicacions electròniques, tractament de textos i imatges, compaginació i maquetació, imposició de pàgines, obtenció digital de formes impressores i impressió digital.

1r Curs

2n Curs

MP01 Tractament de textos (132h)

MP03 Imposició i obtenció digital de la forma impressora (99h)

MP02 Tractament d'imatges en mapa de bits (198+33h)

MP05 Compaginació (132h)

MP04 Impressió digital (132+33h)

MP08 Realització de publicacions electròniques (132+33h)

MP06 Il·lustració vectorial (66h)

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

MP07 Identificació de materials en preimpressió (99h)

MP12 Síntesi (297h)

MP09 Formació i orientació laboral (66h)

MP13 Formació en centres de treball (383h)

MP11 Anglès tècnic (99h)

Què necessito per accedir-hi?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals?

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en preimpressió;
 • tècnic o tècnica en tractament de textos;
 • tècnic o tècnica en tractament d’imatges;
 • maquetista i compaginador o compaginadora digital;
 • tècnic o tècnica en publicacions electròniques i multimèdia;
 • preparador o preparadora d’arxius digitals;
 • operador o operadora d’escàner i especialista de color;
 • tècnic o tècnica en imposició digital;
 • operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a planxa;
 • operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a pantalla;
 • operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a fotopolímer;
 • tècnic o tècnica en impressió digital.