Govern i coordinació

Els òrgans de govern de l’Institut vetllen per que les activitats d’aquest es desenvolupin d’acord amb els principis i valors de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per l’efectiva realització dels fins de l’educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament.

A més, garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, pares i mares i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Els òrgans de govern del centre són:

  1. Col·legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat
  2. Executius:

Director/a: Josep M. Pallarés Serres

Cap d’Estudis d’FP: Josep M. Grau Masot  

Secretari/a: Rosa Ana Llorca Savall  

Cap d’estudis FP-Empresa: Aitor Lallana Plaza

Coordinadora pedagògica: Victòria Ismael Biosca

Administrador/a: Víctor Alfonso Garcia

Tots de manera conjunta constitueixen l’Equip Directiu.

Organigrama de centre:

 

Els òrgans de coordinació del centre són:

  1. Els i les caps de departament de cada família professional
  2. Coordinador/a del sistema de gestió i millora contínua, coordinador/a de comunicació, coordinador/a digital, coordinador/a de activitats i suport a cap d’estudis, coordinador/a activaFP, coordinador/a acció tutorial, coordinador/a de pràctiques en empreses, coordinador/a de formació dual, coordinador/a d’emprenedoria, coordinador/a innovació, coordinador/a del sistema integrat d’orientació professional, coordinador/a de mobilitat, coordinador/a de seguretat i salut, coordinador/a de manteniment d’instal·lacions i coordinador/a suport administrador.