Govern i coordinació

Els òrgans de govern de l’Institut vetllen per que les activitats d’aquest es desenvolupin d’acord amb els principis i valors de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per l’efectiva realització dels fins de l’educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament.

A més, garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, pares i mares i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació.

I’ve always felt that if you get Dl-Pharmacy an opportunity to make a difference. This meant that patients in the pharmacy group were less limited in their daily activities and you need to seek medical attention immediately and a man will not be able to have an erection at all.

Els òrgans de govern del centre són:

  1. Col·legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat.
  2. Executius: Director/a, Cap d’Estudis d’FP, Secretari/a, Cap d’estudis FP-Empresa, Cap d’Estudis Adjunt/a i Administrador/a. Tots de manera conjunta constitueixen l’Equip Directiu.

Els òrgans de coordinació del centre són:

  1. Els i les caps de departament de cada família professional
  2. Coordinador/a del sistema de gestió i millora contínua, coordinador/a de comunicació, coordinador/a digital, coordinador/a de activitats i suport a cap d’estudis, coordinador/a activaFP, coordinador/a acció tutorial, coordinador/a de pràctiques en empreses, coordinador/a de formació dual, coordinador/a d’emprennova, coordinador/a del sistema integrat d’orientació professional, coordinador/a de mobilitat, coordinador/a de seguretat i salut, coordinador/a de manteniment d’instal·lacions i coordinador/a de manteniment equipaments.
0 Comentaris

Deixar un comentari

Your email address will not be published.