CULTURA DIGITAL

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital, i està creat d’acord amb el Projecte de Direcció, el PEC i les NOFC. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa al nostre centre.

Plataforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi. D’aquesta manera, alumnat, professorat i personal d’administració disposen d’un usuari @institutperemartell.cat.

Seguiment de l’alumnat

Tot el seguiment de l’alumnat es fa a través de la plataforma iEduca.

Aula Virtual

Els recursos en línia dels diferents cicles es troben en un entorn virtual d’aprenentatge gestionat pel mateix centre..