CULTURA DIGITAL

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital, i està creat d’acord amb el Projecte de Direcció, el PEC i les NOFC (es poden consultar a l’apartat de Documents Estratègics). D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa al nostre centre. Torna a l’apartat Estratègia Digital de Centre.

Descripcions dels serveis

El centre disposa del carta de serveis que es pot consultar en l’apartat corresponent o a través d’aquest enllaç.

 

Desplegament curricular de la Competència Digital de l’alumnat-Plataforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi. D’aquesta manera, alumnat, professorat i personal d’administració disposen d’un usuari @institutperemartell.cat.

 

Acords de claustre i Consell Escolar

El centre disposa d’una plataforma interna de gestió de centre on es poden consultar totes les actes. S’hi pot accedir a través d’aquest enllaç.

 

Acolliment digital

El centre disposa de tota la informació per a l’acolliment digital dels membres de la comunitat educativa recollits en el Pla d’acolliment de centre. Cadascú té el seu apartat en el menú on s’hi va afegint tota la informació que els pot ser rellevant:

-Alumnat: apartat alumnat.

-Professorat: apartat professorat.

-Famílies: apartat famílies.

-Empreses: apartat Escola-Empresa-

Portals digitals i xarxes socials

SEGUIMENT ALUMNAT: Tot el seguiment de l’alumnat es fa a través de la plataforma iEduca. S’hi pot accedir des de l’apartat corresponent i a través d’aquest enllaç.

AULA VIRTUAL: Els recursos en línia dels diferents cicles es troben en un entorn virtual d’aprenentatge gestionat pel mateix centre. S’hi pot accedir des de l’apartat corresponent i a través d’aquest enllaç.

XARXES SOCIALS: El centre està present a les xarxes socials Instagram, Facebook, Twitter i YouTube.

Comunicació de la comunitat educativa

La comunicació del centre està recollit en el Pla de comunicació del centre disponible a la plataforma de gestió de centre.

 

Torna a l’apartat Estratègia Digital de Centre